РЕГИСТРАЦИЈА / ПРОМЕНИ НА КОМПАНИИ И ОСТАНАТИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ

  • Регистрирање на домашни и странски фирми
  • Регистрирање на здруженија и фондации
  • Регистрирање на верски заедници и религиозни групи
  • Регистрирање на заедници на станари и куќни совети
  • Регистрирање на училишни спотрски клубови
  • Статусни промени кај фирми (промена на управител, промена на основач, пристапување и Истапување на основачи од ДОО , промена на седиште, промена на назив – фирма, промена на предмет на работење, промена на претежна дејност, основање/бришење на подружници на домашни и странски фирми, внесување на оснивачки влог, зголемување/намалување на оснивачки влог, поделба и спојување на фирми, пренос на трговец поединец, ДООЕЛ, ДОО, бришење на трговец поединец и водење на ликвидациони постапки).
  • Статусни промени кај верски заедници и религиозни групи (промена на претседател, промена на извршен-управен одбор, промена на надзорен одбор, промена на седиште, Измена на статут).
  • Статусни промени кај заедници на станари и куќни совети (промена на претседател, промена на седиште, Измена на статут).
  • Статусни промени кај училишни спотрски клубови (промена на претседател, промена на извршен-управен одбор, промена на надзорен одбор, промена на седиште, Измена на статут)