СМЕТКОВОДСТВЕНИ И ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

  • Финансово сметководство (главна книга,синтетика и аналитика)
  • Материјално сметководство (малопродажба и големопродажба)
  • Калкулации и евиденција во трговија
  • Трговски книги на мало
  • Пресметка и изработка на плата
  • Изготвување на ДДВ пријави
  • Пресметка на даноци
  • Евиденција на основни средства и пресметка на амортизација
  • Пресметка на камати со изработка на каматни листи
  • Изработка на годишна сметка и Финансиски извештаи

kalkulator