КОНСАЛТИНГ И ОСТАНАТИ УСЛУГИ

  • Совети при основање, промена на ТП, ДОО, ДООЕЛ, ЈТД и АД.
  • Совети за законски прописи од областа на даноците, трговските друштва, девизното работење и сл.
  • Консталтинг за закон за работни односи, толкувања на прашања поврзани со Законот за работни односи (одлуки, решенија, правилници, годишни одмори и сл.)
  • Регистрирање во електронскиот ситем на Управа за јавни приходи Е-даноци.
  • Регистрирање во електронскиот систем за јавни набавки ЕСЈН.
  • Регистрирање во електронскиот систем за концесии Е-концесии.
  • Регистрирање во електронскиот систем на Агенција за вработување.