Искусен Тим


г-дин Јане Попоски

БИРОКОМ, ја предводи г-дин Јане Попоски втора генерација сметководител произлезен од оваа компанија , Дипломиран економист и овластен сметководител со уверение издадено од Институтот на Сметководители и Овластени Сметководители на Република Македонија. Останатите членови на тимот на БИРОКОМ се исто така професионалци со уверенија за овластени сметководители со долгогодишно работно искуство во областа на финансиско и материјално сметководство, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС), Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), даноци, работни односи и друго.