АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  • Пријава и одјава на работници во Агенцијата за вработување и Фонд за здравствено осигурување on-line
  • Изработка на интерни акти (правилници за попис, сметководствени политики, разни одлуки и сл.)
  • Изработка на интерни акти (одлуки, правилници, програми за работа, финансиски планови,стратегии за здруженија и фондации).
  • Изработка на интерни акти (одлуки, правилници и финансиски планови за верски заедници и религиозни групи).
  • Изработка на тендерска документација и поднесување во ЕСЈН on-line
  • Изработка на документација за концесии и поднесување во Е-концесии on-line
  • Изработка на  M4 обрасци за регулирање на пензиски стаж во ФПИОМ
  • Изработка на сите видови договори (Договор за деловна соработка, Договор на дело, Договор за финансиска позајмица, Договор за цесија, Договор за компензација, Договор за купопродажба, Договор за закуп на недвижен имот, Договор за доживотна издршка и сл.)