ЗА НАС

Сметководсвено биро БИРОКОМ е основано  1-ви Септември 1994 година како семеен бизнис.

БИРОКОМ
 е компанија која на пазарот е присутна неколку децении, со основна дејност сметководство и консалтинг услуги .

БИРОКОМ,
 на своите клиенти им гарантира брза и навремена услуга со висок квалитет, во согласност со важечките законски регулативи и строго почитување на кодексот на етика на професионалните сметководители, дискреција, консултантска поддршка во решавањето на вашите деловни проблеми и пристап до вашите сметководствени документи во секое време.

БИРОКОМ,
 поседува лиценца за вршење на сметководствени работи издадена од Институтот на Сметководители и Овластени Сметководители на Република Македонија.

 

БИРОКОМ, поседува овластување регистрационен агент издаденo од Цeнтрален Регистар на Република Македонија.


БИРОКОМ,
 ја предводи г-дин Јане Попоски втора генерација сметководител произлезен од оваа компанија , Дипломиран економист и овластен сметководител со уверение издадено од Институтот на Сметководители и Овластени Сметководители на Република Македонија. Останатите членови на тимот на БИРОКОМ се исто така професионалци со уверенија за овластени сметководители со долгогодишно работно искуство во областа на финансиско и материјално сметководство, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС), Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), даноци, работни односи и друго.